Naš tokratni zapis obravnava vključevanje plesa v izobraževanje (pri tem kot izobraževanje mislim kakršno koli obliko izobraževanja na katerem koli področju). V enem od prvih blogov smo namreč pisali o samih načelih ustvarjanja, ki veljajo v hip hopu ter o spremembah, ki jih uporaba plesa prinaša / vnaša v naše življenje. Zato se mi zdi smiselno na kratko predstaviti tudi, v kakšnih oblikah vključevanje giba v učne procese poteka v praksi.
Ples se zdi kot idealno orodje za utrjevanje ali širjenje idej, gest, pojmov … Zgodovina je polna živih primerov, kjer je gib uporabljen kot družbeno orodje. Ne nazadnje se spomnimo, kako pomembno vlogo imajo v sodobnih mladih generacijah mimi (ang. memes), ki so zapolnili dobesedno vse medijske kanale in njihove vsebine z vsem mladim prepoznanimi kretnjami, s katerimi se brez težav identificirajo.

Ob odkrivanju prednosti, ki jih prinašata ples in gibanje v naša življenja, se je vedno pogosteje začela pojavljati tudi spodbuda k vključevanju obeh na več različnih področij naše družbe. Izobraževanja predstavljajo eno pomembnejših skupin dejavnosti, saj s tem direktno oblikujemo nove generacije članov družbe, ki naj bi se s tem, ko si pridobivajo novo znanje, lažje vključevali v samo družbo.

Ples se tudi v sistem poučevanja očitno vključuje na več ravneh, odvisno od usposobljenosti učitelja ter namena učnega procesa. Sam v grobem prepoznam tri skupine načinov vključevanja giba v učni proces:

  1. raven – ples kot sredstvo za lažje pomnjenje besed/besedila/procesov
  2. raven – gib kot sredstvo za lažje razumevanje
  3. raven – gib kot sredstvo za lažje raziskovanje z odkrivanjem

Trdim, da omenjene skupine v naštetem zaporedju tudi naraščajo v zahtevnosti in s tem predstavljajo pomembno izhodišče za premislek in vrednotenje načina vključevanja in njegove vsebine.

Ples kot sredstvo za pomnjenje besed/besedila/procesov

plesalci v skupini

Z razcvetom popularne kulture in njenih elementov se je spremenil tudi odnos do plesa oziroma do uporabe giba. Tako smo (kot je omenjeno že zgoraj) priča razcvetu mim, plesnih videospotov in popularnih oddaj, če jih naštejem samo nekaj.

Izobraževalci, ki gib vključujejo na tem nivoju, po navadi ples uporabljajo za hitrejše pomnjenje, sledenje učenca učitelju, sledenju množici, sporočanju vsem prepoznavnih sporočil, prepuščanju toka dogodkov itd.

Gib kot sredstvo za lažje razumevanje

plesni par, učenje preko giba, gibalna terapija, plesni gib in vsakodnevno življenje

Konstruktivistični vidik učnega procesa je doprinesel nekaj pomembnih oblik dela tudi v integracijo plesa in giba v učne procese. Izobraževalci so kaj kmalu spoznali, da se lahko nekatere koncepte, pojme ali procese predstavi v obliki naloge, ki jo potem učeči se opravi tako, da si pomaga z gibom. Primer tega je na primer prikazati značaj gibanja osnovnih delcev v snoveh v različnih agregatnih stanjih. Učenci ob tem sami pridejo do zaključkov, zakaj ima snov v posameznih agregatnih stanjih takšne lastnosti, kot jih zaznavajo s svojimi čutili in znajo napovedati določene posledice sprememb v okolju. Drugi primer iz popolnoma drugačnega področja je na primer ples v paru, kjer partnerja skozi ples lažje razumeta tudi načela uspešne komunikacije, če jima je seveda ta analogija dobro tudi predstavljena.

Izobraževalci, ki gib vključujejo na tem nivoju, po navadi ples in gib uporabljajo za to, da učeči se razume pojem, proces ali koncept.

Gib kot sredstvo za lažje raziskovanje z odkrivanjem

Plesni gib, najboljše plesne šole, kako se lahko učimo s pomočjo plesa

Tudi tu gre za učenje z odkrivanjem, torej izgrajevanjem ali konstruiranjem znanja posameznika. Vendar pa je tu večji poudarek na odkrivanju, na novih spoznanjih in ne le na razumevanju s pomočjo vnaprej pripravljenih vaj.

Tipičen primer tovrstne prakse so skupine, ki prakticirajo ustvarjalni gib, ali pa skupine za plesno terapijo. Delo je tu močno osredotočeno na spodbujanju posameznika k temu, da sam odkriva posamezne plasti lastne osebnosti ali rešuje konflikt po novih poteh, do katerih sam pride zgolj ob mentorstvu svojega učitelja.

Tovrstno vključevanje plesa je možno tudi v šolskem prostoru. Obstaja ogromno število vaj, ki spodbujajo učenca k odkrivanju novih rešitev preko uporabe giba in prostora. Nekaj teh lahko spoznate tudi na individualnih urah plesa.

Zagotovo je zelo pomembno, na kakšen način vključujemo ples in gib v naše pedagoško delo. Pomembno je tudi, da vsi, ki so deležni našega dela, razumejo naše početje – zato jim mora biti tudi ustrezno predstavljeno.

 

Matija Purkat